Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ηλεκτρονική σύσταση και ίδρυση ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), από τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ μέχρι και την ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Εν συνεχεία, όντας εξειδικευμένοι στο εταιρικό δίκαιο, η δικηγόρος Λήδα Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της παρέχουν την νομική κάλυψη και νομικές συμβουλές για την εύρυθμη λειτουργία της ΙΚΕ, καθ’ όλη την διάρκεια των εμπορικών δραστηριοτήτων της.

Η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας ΙΚΕ εξυπηρετεί τη μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα με έναν πιο ευέλικτο και απλό εταιρικό τύπο, σε σχέση με τους υπάρχοντες ως τώρα τύπους εταιρειών (προσωπική εταιρεία / ΕΠΕ / ΑΕ).

Μονοπροσωπη ΙΚΕ / Πολυπροσωπη ΙΚΕ

Με την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιούμε την ίδρυση Μονοπρόσωπης ΙΚΕ με ένα πρόσωπο - εταίρο ή Πολυπρόσωπης ΙΚΕ με περισσότερα πρόσωπα - εταίρους.

Σε περίπτωση που ο εταίρος - ιδρυτής είναι αλλοδαπό πρόσωπο αναλαμβάνουμε πρωτίστως την έκδοση ΑΦΜ του αλλοδαπού εταίρου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ πριν την διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης.

Ιδρυτικο εγγραφο - καταστατικο εταιρειας

Η ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) πραγματοποιείται με Ιδιωτικό Έγγραφο το οποίο αποτελεί το καταστατικό εταιρείας.

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι εταιρικού δικαίου συντάσσουμε ένα άρτιο και πλήρες καταστατικό εταιρείας, το οποίο προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υπό ίδρυσης ΙΚΕ και το οποίο διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Η ίδρυση ΙΚΕ πραγματοποιείται με Συμβολαιογραφικό Έγγραφο, μόνο σε περίπτωση μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος.

Επίσης, στο καταστατικό εταιρείας ορίζεται και ο τρόπος διαχείρισης (καταστατική διαχείριση) και εκπροσώπησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Ιδρυτικο Κεφαλαιο Συστασης

Οι ΙΚΕ έχουν ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο σύστασης 1€. Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου.

Διπλογραφικα βιβλια

Η ΙΚΕ είναι υποχρεωτικό να τηρεί διπλογραφική λογιστική και έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση με την ΕΠΕ, δηλαδή τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα καθαρά της κέρδη φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν για τις ΕΠΕ και τις ΑΕ.

Σε συνεργασία με άριστους φοροτεχνικούς αναλαμβάνουμε και το άνοιγμα βιβλίων, την τήρηση βιβλίων, ευρύτερα την κάλυψη των μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων της ΙΚΕ, όπως και την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Ευθυνη Εταιρων ΙΚΕ

Οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας ΙΚΕ. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την προσωπική περιουσία των εταίρων.

Όπου όμως προβλέπονται εγγυητικές εισφορές στο καταστατικό, ο εταίρος αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρι ενός ορισμένου ποσού.

Οι ιδρυτές που συμβλήθηκαν ή συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύσταση της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται η εταιρεία μόνο για τις πράξεις που έγιναν πριν τη σύσταση, αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύσταση ΙΚΕ, ανέλαβε ο συμβαλλόμενος με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Επωνυμια ΙΚΕ

Η επωνυμία για την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ πρέπει να σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. «Φανταστική» επωνυμία είναι, επίσης, επιτρεπτή. Στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις ολογράφως «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή σε συντομία «ΙΚΕ».

Αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία προστίθεται και η λέξη «Μονοπρόσωπη». Στην αγγλική γλώσσα προστίθενται οι λέξεις «Private Company» ή η ένδειξη «PC» και στη μονοπρόσωπη οι λέξεις «Single Member Private Company».

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι εταιρικού δικαίου αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και παρέχουμε συμβουλές για τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της επωνυμίας της ΙΚΕ.

Εδρα ΙΚΕ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στον δήμο που αναφέρεται στο καταστατικό εταιρείας. Η έδρα της ΙΚΕ μπορεί να είναι στην Ελλάδα, δεν υποχρεούται όμως να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει η καταστατική έδρα με την πραγματική έδρα της ΙΚΕ. Επίσης, η ΙΚΕ μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Διαρκεια ΙΚΕ

Η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου και εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό, θεωρείται δωδεκαετής (12 ετών) από τη σύστασή της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.

Δημοσιοτητα ΓΕΜΗ

Για την Ίδρυση ΙΚΕ – Ηλεκτρονική Σύσταση ΙΚΕ, η δημοσιότητα ΓΕΜΗ γίνεται με την αντίστοιχη καταχώρηση εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Μετά την καταχώρηση της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα.

Υποχρεωση Εταιρικης Ιστοσελιδας

Η ΙΚΕ υποχρεούται να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα μέσα σε έναν μήνα από την ολοκλήρωση ηλεκτρονικής σύσταση στο ΓΕΜΗ. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς προγραμματιστές οι οποίοι με πολύ οικονομικό κόστος σχεδιάζουν κατάλληλα την εταιρική ιστοσελίδα της ΙΚΕ. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στην ιστοσελίδα ΙΚΕ πρέπει να αναφέρονται ορθά από τον διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Διαχειριση ΙΚΕ

Την ΙΚΕ διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας διαχειριστής ή περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή μη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο.

Αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση.

Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να αμείβεται για τη διαχείριση, μόνο εάν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό ή την απόφαση των εταίρων.

Η διαχείριση μπορεί να γίνεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο διαχειριστής διορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, ο διαχειριστής διορίζεται για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά.

Ευθυνη Διαχειριστη ΙΚΕ

Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα.

Η ευθύνη του διαχειριστή μιας ΙΚΕ έναντι της εταιρείας αφορά τις εκ μέρους του διαχειριστή υπαίτιες παραβάσεις ως προς τη συμμόρφωσή του με τον νόμο και το καταστατικό.

Ο διαχειριστής ΙΚΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν με την προσωπική του περιουσία για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Ο διαχειριστής ΙΚΕ, ανεξάρτητα του εάν είναι και εταίρος της ΙΚΕ, ευθύνεται έναντι της Φορολογικής Αρχής προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους. Ο διαχειριστής ευθύνεται επίσης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τις απαιτήσεις τρίτων ιδιωτών.

Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει την ιδιότητα του διαχειριστή ΙΚΕ, αλλά στην πραγματικότητα άλλο πρόσωπο ασκεί τη διαχείριση της εταιρείας, μπορεί να προσφύγει δικαστικώς για την αποποίηση ευθύνης.

Η ΙΚΕ μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ένα δικαστήριο σαν μια ατομική επιχείρηση στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ως προς την απόδοση ευθυνών και την ανάληψη χρεών.

Μετατροπη προσωπικησ εταιρειασ σε ΙΚΕ

Έχοντας μεγάλη πείρα στη μετατροπή εταιρειών, διεκπεραιώνουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών σε ΙΚΕ.

ιδρυση εταιρειασ online

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ίδρυση εταιρείας online ανά νομική μορφή. Αναλαμβάνουμε την ίδρυση εταιρείας - ΓΕΜΗ έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά καθώς και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση

Οι διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας χρειάζεται να ξεκινούν με προνοητικότητα, προσαρμογή των επιθυμητών όρων των εταίρων και στη συνέχεια τη σύνταξη σχεδίου για το καταστατικό εταιρείας.

ηλεκτρονικη συσταση οε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ηλεκτρονική σύσταση οε (ομόρρυθμης εταιρείας) αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη μελέτη και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση αε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στο Εταιρικό Δίκαιο και στην ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.