δικηγοροσ για συμβολαιο και ελεγχο τιτλων

Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη κατέχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, ώστε να σας εκπροσωπεί επιτυχώς και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του αγοραστή ή του πωλητή ακινήτων.

Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη κατέχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, ώστε να εκπροσωπεί με επιτυχία τους πελάτες της κατά τις αγοραπωλησίες ακινήτων και να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους. Η δικηγόρος και οι συνεργάτες της παρέχουν στρατηγικού τύπου συμβουλές για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία που επικεντρώνονται στην μελλοντική ανάπτυξη και επίτευξη των επιχειρηματικών ή ατομικών στόχων των πελατών.

Η υποστήριξη μας περιλαμβάνει:

1. Έλεγχο των τίτλων του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το καθεστώς κυριότητας του πωλητή είναι νόμιμο και χωρίς νομικά ελαττώματα και ότι όλες οι συμβάσεις των προκτητόρων μέχρι την ημέρα της μεταβίβασης έχουν υπογραφεί νόμιμα.
2. Έλεγχο των βαρών του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν εγγραφεί νομικά βάρη όπως υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ακίνητης περιουσίας επί του ακινήτου.
3. Σε περίπτωση που ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, διασφαλίζουμε ότι έχει συσταθεί σύννομα και εκπροσωπείται νόμιμα.
4. Εκτίμηση της αξίας του ακίνητου και διαπραγμάτευση του τιμήματος.
5. Εκπροσώπηση του αγοραστή ή του πωλητή κατά την υπογραφή του συμβολαίου σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος βρίσκεται στο εξωτερικό και διεκπεραίωση όλων τον απαραίτητων διαδικασιών εκ μέρους του αγοραστή ή του πωλητή.
6. Επιμέλεια διεθνών συναλλαγών, πληρωμών και εμβασμάτων.
7. Αίτηση και παραλαβή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του αγοραστή και μεταφορά του τιμήματος και των εξόδων, πληρωμή φόρου μεταβίβασης.
8. Νόμιμος φορολογικός σχεδιασμός πράξεων μεταβίβασης.
9. Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές και διαθήκες.
10. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (εκτιμήσεις ακινήτων, τεχνικές εκθέσεις, τεχνικό έλεγχο τυχόν αυθαιρεσιών και τακτοποίηση τους, τοπογραφικά διαγράμματα).
11. Τακτοποίηση τίτλων, αλλαγής χρήσης και σχεδίων δόμησης, τακτοποίηση αυθαιρέτων.
12. Ζητήματα έξωσης των χρηστών ακινήτων.
13. Καταχώρηση του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών μεταγραφής. Κάθε σύμβαση καταχωρείται στο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής του ακινήτου. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η μεταβίβαση της κυριότητας ενός ακινήτου πραγματοποιείται από την στιγμή της καταχώρησης του συμβολαίου μεταβίβασης στο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο που είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.
14. Αναχρηματοδότηση δανείου, επιβολή βαρών, ανταλλαγής.
15. Αγωγή διευθέτησης τίτλου.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.