Η Ίδρυση Εταιρείας και η επιλογή της Νομικής Μορφής της Εταιρείας είναι τα δυο πρωταρχικά και πιο σημαντικά βήματα για την έναρξη κάθε επιχείρησης. Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο κατηγορίες Νομικών Μορφών Εταιρειών, οι οποίες είναι: 1. οι Προσωπικές Εταιρείες και 2. οι Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

Η επιλογή της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, καθορίζεται βάσει των ακόλουθων παραμέτρων: Αριθμός Εταίρων, Ευθύνη που προτίθεται να λάβει ο κάθε εταίρος, Περιουσιακή κατάσταση εταίρων, το Κεφάλαιο, το Αντικείμενο της επιχείρησης, ο Φόρος εισοδήματος και το Διαχειριστικό κόστος της εταιρείας κατόπιν της σύστασης της.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές ως προς την σωστή επιλογή την Νομικής Μορφής (ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, αφανείς εταιρείες, offshore εταιρειών, κ.α.), του εταιρικού τύπου της εταιρείας που θα ιδρύσετε, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και ανάγκες του κάθε επιχειρηματία, σε συνδυασμό με τους εκάστοτε κανόνες φορολόγησης.

Ως έμπειροι δικηγόροι στο εταιρικό δίκαιο, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών. Οι νομικές υπηρεσίες μας εκτείνονται από την αρχική σύσταση της εταιρείας, την εύρυθμη λειτουργία αυτής, την εταιρική διακυβέρνηση, τις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους μέχρι πιο εξειδικευμένα ζητήματα εταιρικού δικαίου, όπως οι διεθνείς συναλλαγές, η διαμόρφωση και σύναψη εταιρικών συμφωνιών, συμβάσεων συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου και ευρύτερα του Εμπορικού Δικαίου, η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της, παρέχουν ενδεικτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

•Ίδρυση Ελληνικών, Κυπριακών και Ευρωπαϊκών Εταιρειών
•Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
•Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικού
•Ίδρυση επιχείρησης και αδειοδότηση, Ίδρυση ΙΚΕ, Ίδρυση Ομόρρυθμης Εταιρείας, Ίδρυση Ε.Π.Ε., Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας
•Μετασχηματισμός Εταιρείας μέσω της μετατροπής της υφιστάμενης νομικής μορφής
•Συγχώνευση Εταιρειών και Εξαγορές
•Διάσπαση εταιρείας
•Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και επιχειρήσεων
•Αυξήσεις/μειώσεις εταιρικού κεφαλαίου
•Διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων
•Αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης
•Προστασία δικαιωμάτων εταίρων
•Eκπροσώπηση ενώπιον των δημοσίων αρχών
•Ακύρωση και Προσβολή αποφάσεων διοίκησης και συνέλευσης εταίρων
•Προστασία από παράνομες ενέργειες διοίκησης
•Αποζημίωση κατά μελών διοίκησης
•Νομικές συμβουλές εταιρικού δικαίου
•Συμμόρφωση με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
•Διεθνείς συναλλαγές

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.