Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της παρέχουν την επίσημη επικυρωμένη μεταφραστική υπηρεσία δικηγόρου. Η επικύρωση της μετάφρασης από δικηγόρο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 235 195 41 008, Άρθρο 53), καθιστά τη μετάφραση επίσημη για οποιαδήποτε χρήση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με βαρύτητα ανάλογη του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρέχουμε μεταφράσεις από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, από τα Γαλλικά στα Ελληνικά και από τα Γερμανικά στα Ελληνικά και το αντίστροφο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κείμενα τα οποία αναλαμβάνουμε προς επικύρωση και μετάφραση:

• Ιδιωτικές συμβάσεις
• Ασφαλιστικά μέτρα
• Δικαστικές προσφυγές - έγγραφα για δικαστική χρήση
• Συμβόλαια
• Καταστατικά εταιρειών
• Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία
• Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
• Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
• Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
• Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
• Βιογραφικά σημειώματα

Επίσης, προσφέρουμε την υπηρεσία επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων από δικηγόρο, από το πρωτότυπο έγγραφο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.