Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι επενδυτικών οργανισμών, αναλαμβάνουμε την ίδρυση – σύσταση Ανώνυμων Εταιρειών / Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.). Η Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Τo μετοχικό κεφάλαιο της έχει ελάχιστο ύψος €25.000.000, που εισφέρονται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας.

Εταιρεια Επενδυσεων σε Ακινητη Περιουσια (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

H Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) είναι μια ανώνυμη εταιρεία κλειστού τύπου με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικά την διενέργεια άμεσων και έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Για την άδεια συστάσεως της , αλλά και για την μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Α.Ε.Ε.Α.Π, απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι αρμόδια και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού της και για την εν γένει εποπτεία της.

Τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού της ΑΕΕΑΠ πρέπει να επενδύεται σε ακίνητα ή/και σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία. Η ΑΕΕΑΠ δύναται επίσης να επενδύει σε δικαιώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δικαιώματα επιφανείας, απαιτήσεις προς απόκτηση ακινήτων βάσει προσυμφώνων και σε μετοχές εταιρειών με σκοπό την επένδυση σε ακίνητη περιουσία, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Νόμου.

Φορολογικο Πλαισιο (Άρθρο 31 Ν. 2778/1999)

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα από κινητές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που αποκτούν μη υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου.

Φορος εισοδηματος

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεών τους. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα από κινητές αξίες γενικά του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που αποκτούν μη υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου. Ειδικά για τους τόκους ομολογιακών δανείων, η απαλλαγή ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν οι τόκοι αυτοί έχουν αποκτηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία για τα εισοδήματα αυτά.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.