εξειδικευμενο δικηγορικο γραφειο για συσταση κυπριακησ εταιρειασ

Έχοντας ήδη τεράστια εμπειρία, παρέχουμε την υπηρεσία ίδρυσης Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company), σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά στην Κύπρο, απολαμβάνοντας έτσι σημαντικές απαλλαγές και πλεονεκτήματα της Κυπριακής Φορολογίας.

Η Κυπριακή Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.).

Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, τα οποία συντάσσουμε. Με το καταστατικό καθορίζουμε τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζονται οι εσωτερικές εταιρικές υποθέσεις.

Κεφάλαιο:
Δεν υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου για την Κυπριακή Εταιρεία. Κεφαλαιουχικός δασμός της τάξης του 0,6% επί Ονομαστικού Κεφαλαίου (αντίστοιχος με τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην Ελλάδα) πληρώνεται στην Κυβέρνηση με την Εγγραφή της εταιρείας και σε κάθε μετέπειτα αύξηση του Ονομαστικού Κεφαλαίου.

Μέτοχοι:
Η νομοθεσία ορίζει ότι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία των μετόχων, οι μετοχές μπορεί να κρατούνται από εταιρεία η οποία ενεργεί ως trustee των ιδιοκτητών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα. Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών τηρείται και απαιτείται απόφαση Κυπριακού Δικαστηρίου πριν από την αποκάλυψη τους.

Ευθύνη:
Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.