Μέρος του Αστικού Δικαίου, το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις βάσει των οποίων ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Δύο είναι τα κύρια αντικείμενα, οι ενοχές από σύμβαση και οι ενοχές από τον νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

• Διαχείριση περιουσίας
• Δωρεές
• Παρακαταθήκες Έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής πληρωμής
• Εκχωρήσεις
• Ενέχυρα
• Σύμβαση έργου
• Αγωγή από τιμολόγια
• Καταδολίευση Δανειστών
• Έκδοση Διαταγής απόδοσης μίσθιου
• Έκδοση Διαταγής Καταβολής Οφειλομένων Ενοικίων
• Έκδοση Διαταγής Απόδοσης Μίσθιου
• Αγωγή καταβολής μισθωμάτων και παρεπόμενων οφειλών
• Αγωγή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου
• Δάνεια - Χρησιδάνεια
• Εγγυήσεις
• Αλληλόχρεοι λογαριασμοί
• Αναγνώριση χρέους
• Αδικαιολόγητος πλουτισμός
• Αδικοπραξίες (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους)

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.