Επαναπατρισμος Κατοικων Εξωτερικου

Η Δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη παρέχει τις κατάλληλες νομικές συμβουλές και αναλαμβάνει την διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και την υπαγωγή στις εναλλακτικές φορολογικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα έχει θεσπίσει η Ελληνική Κυβέρνηση για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και μεταφέρουν τη Φορολογική Κατοικία στην Ελλάδα. Τα φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό κατοίκων εξωτερικού είναι η μείωση του φόρου εισοδήματος και η απαλλαγή από τεκμήρια διαβίωσης. Αφορούν τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και ειδικότερα, τους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τους επενδυτές. Τα εν ενεργεία φυσικά πρόσωπα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος έως και το 50% από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Έννοια Φορολογικής Κατοικίας:
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4172/2013, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

1. α) Έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του, ή β) Είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

2. Έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

Εναλλακτικη Φορολογηση Εισοδηματος

Μεταφορα Φορολογικης Κατοικιας στην Ελλαδα

Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε Εναλλακτικό Τρόπο Φορολόγησης, αν δεν ήταν Φορολογικός Κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, και πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και είναι δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, που προκύπτει στην αλλοδαπή, από κύριο και υποχρεωτικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο ή η καταβολή ασφαλίσματος εφάπαξ ή με περιοδική παροχή στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε από συντάξεις στην αλλοδαπή.

Β) Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή προσωπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. ατομική επιχείρηση) και προτίθεται να διαμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για δύο έτη. Η υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα το φυσικό πρόσωπο να απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.

Γ) Αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Στην παρούσα περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο δεν πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, και όχι μόνο πέντε (5). Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής της εναλλακτικής φορολόγησης σε συγγενικό του πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών. Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.