Κτηση Ελληνικης Ιθαγενειας

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία κτήσης Ελληνικής ιθαγενείας και την επιμέλεια της αίτησης πολιτογράφησης. Η Ελληνική ιθαγένεια μπορεί να χορηγηθεί, ενδεικτικά, για τους παρακάτω λόγους:

• Λόγω γέννησης από Έλληνα γονέα
• Λόγω γέννησης σε ελληνικό έδαφος:
Εφόσον ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του. Εφόσον δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων του.
• Λόγω αναγνώρισης από Έλληνα πατέρα
• Με πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών:
Υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος
Υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ)
Υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. ή είναι γονείς ανήλικου Έλληνα πολίτη
Αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων ή υπαχθέντων σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους
Προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ανιθαγενείς από ημεδαπή αρχή
Αλλοδαπού που είναι κάτοχος οποιουδήποτε τύπου οριστικού τίτλου διαμονής.
• Με πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών:
Μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) προερχόμενων από μη κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.), προερχόμενων από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.).
• Με Δήλωση: Από τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8-5-1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου
Από τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα πριν από την ισχύ του Ν.1250/1982.

Πολιτογραφηση Επενδυτων στην Ελλαδα

Εκπροσωπούμε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία ως επένδυση και σύμφωνα με τη νέα θεσμοθέτηση, στο μέλλον θα δικαιούται να λάβουν την Ελληνική υπηκοότητα.

Ελληνική υπηκοότητα θα μπορούν να λάβουν πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ και καθίστανται μόνιμοι κάτοικοι. Kαθώς η κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προσανατολίζεται στη θεσμοθέτηση επιπλέον κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στον κλάδο του Real Estate, πέραν του προγράμματος της «χρυσής βίζας».
Το σχέδιο αυτό έρχεται σε μια στιγμή που αρκετοί επενδυτές, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητούν, λόγω Brexit, νέο προορισμό για την αγορά ακινήτων.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» θεσπίστηκε το 2013 και προβλέπει τη χορήγηση όχι υπηκοότητας, αλλά πενταετούς άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Με τον νόμο 4605/2019 τον περασμένο Μάρτιο, η «χρυσή βίζα» επεκτάθηκε και σε όσους επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση μελετά τη χορήγηση κινήτρων έτσι ώστε φυσικά και νομικά πρόσωπα να επιλέγουν την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία, ως τόπο όπου θα φορολογείται δηλαδή το παγκόσμιο εισόδημά τους.
Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, θα χορηγείται ελληνική υπηκοότητα σε πολίτη τρίτης χώρας που αποκτά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ. Την ελληνική υπηκοότητα θα μπορεί να λάβει πολίτης τρίτης χώρας ακόμη και εάν έχει αποκτήσει την ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ μέσω νομικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ίδιο. Ο ίδιος θα πρέπει, επίσης, να καθίσταται μόνιμος κάτοικος Ελλάδας με κατοικία αγοραίας αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ και να καταβάλλει ετησίως τουλάχιστον 50.000 ευρώ ως έξοδα συντήρησης της κατοικίας.

Πολιτογραφηση Επενδυτων στην Κυπρο

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία Πολιτογράφησης (κτήσης της Κυπριακής ιθαγένειας και έκδοσης διαβατήριου) για επενδυτές - πολίτες τρίτης χώρας.

Σχεδιο Κατ εξαιρεσης Πολιτογραφηση Επενδυτων στην Κυπρο

Αναλαμβάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, τη διαδικασία έκδοσης διαβατήριου για κάθε πολίτη που επενδύει τουλάχιστον 2,15 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο, βάσει του σχεδίου κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης επενδυτών, με προϋπόθεση ότι έχει καθαρό ποινικό μητρώο.
Οι υπηρεσίες μας εκτείνονται από την εύρεση και εφαρμογή του κατάλληλου επενδυτικού σχεδίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επενδυτή, την προετοιμασία, κατάθεση και επιμέλεια της αίτησης στο Υπουργείο μέχρι την απόκτηση της Κυπριακής Ιθαγένειας και την έκδοση του διαβατήριου.
Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονομικών Κριτηρίων επένδυσης τουλάχιστον 2,15 εκατομμυρίων σε αγορά ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής ή σε αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ., είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας/εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος – αναλογικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής του, είτε ως υψηλόβαθμο Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας/ εταιρειών που πληροί ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων , δύναται να απόκτηση την κυπριακή υπηκοότητα με κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση.
Σε περίπτωση υψηλόβαθμου Διευθυντικού Στελέχους εταιρείας, δύναται να υποβάλει αίτηση, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω στέλεχος έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/ εταιρείες που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των €100,000 τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και επίσης ότι αυτή η φορολογία έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί. Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης. Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε Κριτήριο ή Όρος ή Προϋπόθεση καταστρατηγείται, η Πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις μορφές επενδύσεων παρακαλώ όπως κλείσετε ένα ραντεβού με τους εξειδικευμένους δικηγόρους μας.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.