Η Λήδα Μαρία Γαβριλάκη είναι δικηγόρος - κάτοχος της αναβαθμισμένης πιστοποίησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Advanced, CySEC) και έχει διατελέσει υπεύθυνη συμμόρφωσης (AML compliance officer) επενδυτικών οργανισμών βάσει της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσία.

Παρέχει υψηλών προδιαγραφών Νομικών Συμβουλών για θέματα εκτίμησης κινδύνων σε υπερεθνικό επίπεδο (“supranational risk assessment”) αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αναλύει κινδύνους οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τους εν γένη κανόνες συμμόρφωσης, τους οποίους πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις.

Σημείωση: Η έννοια του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος καλύπτει ένα φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων, όπως είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοοικονομική απάτη και η παραχάραξη του ευρώ που διαπράττεται από εγκληματικές οργανώσεις (αρ. 1 κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ).

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.