Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη και οι συνεργάτες της παρέχουν πρακτικές και αποτελεσματικές φορολογικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη. Προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε θέματα τόσο του ελληνικού φορολογικού δικαίου όσο και του φορολογικού δικαίου αλλοδαπών δικαιοδοσιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχουμε φορολογικές λύσεις σε υπό σύσταση ή υφιστάμενες εταιρείες μέσω επιμελών Φορολογικών Σχεδιασμών.

Το φορολογικό δίκαιο και ευρύτερα η φορολόγηση των επιχειρήσεων και των ιδιωτών αποτελούν ζητήματα μέγιστης σημασίας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητες οι νομικές συμβουλές και οι φορολογικοί σχεδιασμοί από έναν έμπειρο και εξειδικευμένο δικηγόρο που είναι σε άμεση επαφή με την πρακτική του νομοθετικού πλαισίου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες.

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι δικηγόροι μας, παρέχουν υπηρεσίες και νομικές συμβουλές, ενδεικτικά, στους έξης τομείς:

1. Φορολογία Εταιρειών, Φορολογία εισοδήματος - Εταιρικό φορολογικό σχεδιασμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
2. Φορολογία Ακινήτων και Κληρονομιάς, Φόρος Υπεραξίας
3. Συμμόρφωση με Φορολογικές Υποχρεώσεις
4. Εκπροσώπηση από Δικηγόρο στις Αρμόδιες Φορολογικές Αρχές
5. Εφαρμογή Συμβάσεων Διπλής Φορολογίας
6. Φορολογία Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
7. Φορολογία συνδεδεμένων επιχειρήσεων
8. Φορολογία μεταβίβασης μετοχών
9. Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο
10. Διασυνοριακοί Μετασχηματισμοί
11. Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ των κρατών
12. Διεθνείς Συμβάσεις Φορολογίας
13. Φ.Π.Α. και Δασμοί
14. Φορολογία φυσικών προσώπων και εισοδήματος
15. Φορολογία Κληρονομιών, Περιουσιακών στοιχείων, Δωρεών και Γονικών Παροχών
16.Εξωλογιστικός Προσδιορισμός Φορολογητέας Ύλης Αδικαιολόγητη Προσαύξηση Περιουσίας - Διαδικασία ελέγχου ΚΕΦΟΜΕΠ και ΣΔΟΕ - τραπεζικά εμβάσματα, λίστες δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών
17. Ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήσεις αναστολής -Προσφυγές κατά τελών επιτηδεύματος - εκτάκτων εισφορών - εκκαθαριστικών σημειωμάτων - φόρων πολυτελείας - Εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων Οι υπηρεσίες μας παρέχονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με υπηρεσίες λογιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.