Η δικηγόρος Λήδα Μαρία Γαβριλάκη, όντας ειδικευμένη στο εταιρικό δίκαιο, αναλαμβάνει τη σύνταξη καταστατικού εταιρείας και την ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ. Είναι πολύ σημαντικό η κατάρτιση του ιδρυτικού εγγράφου, το οποίο αποτελεί το καταστατικό έγγραφο εταιρείας, να πραγματοποιηθεί από δικηγόρο εταιρικού δικαίου. Το πρωτότυπο καταστατικό που έχει κανείς εύκολα πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρει ένα προσχέδιο, το οποίο χρειάζεται την επιμέλεια δικηγόρου, έτσι ώστε το καταστατικό ανώνυμης εταιρείας να είναι πλήρες, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας, την εύρυθμη λειτουργία αυτής, αλλά και των μετόχων και να οριοθετεί την μεταξύ τους σχέση.

Η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας αποτελεί τον ταχύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο τρόπο για την ίδρυσης ΑΕ. Η ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ ολοκληρώνεται με την εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό Επιμελητήριο, την απόκτηση ΑΦΜ και την ενημέρωση του ΕΦΚΑ. Το κόστος σύστασης είναι εξαιρετικά οικονομικό.

ιδρυση ανωνυμησ εταιρειασ

Όταν κατά τη σύσταση ΑΕ πραγματοποιείται εισφορά σε είδος, για την οποία απαιτείται βάσει Νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση ακινήτου, τότε η σύσταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω Συμβολαιογράφου-ΥΜΣ και όχι μέσω ηλεκτρονικής σύστασης. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη καταστατικού και την οριστικοποίηση αυτού, η οποία πραγματοποιείται από δικηγόρο ειδικευμένο στο εταιρικό δίκαιο.

Μετά την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας, η δικηγόρος σε συνεργασία με εξαίρετους φοροτεχνικούς, φροντίζει να είναι δίπλα σας για να σας υποστηρίζει και συμβουλεύει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας και των εταίρων/μετόχων. Επίσης αναλαμβάνει τη σύνταξη των πρακτικών και αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, την επίλυση διαφορών, την αύξηση/μείωση κεφαλαίου, την προστασία και προώθηση των συμφερόντων της ΑΕ, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μετόχων κατά εντολή τους, αλλά και για τις σχέσεις της ΑΕ με τρίτους, συνεργάτες και πελάτες, την κατάρτιση των συμφωνητικών εγγράφων και για όλες τις εταιρικές υποθέσεις που άπτονται νομικής υποστήριξης.

Με πολύχρονη εμπειρία στο εταιρικό δίκαιο είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε για εσάς όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας, την πλήρη νομική εκπροσώπηση και συμβουλευτική κάλυψη κατά την λειτουργία της ΑΕ, όπως επίσης και την τελική λύση και εκκαθάριση της.

νομικη μορφη ανωνυμης εταιρειασ

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Το κεφάλαιό της διαιρείται σε μετοχές.

ιδρυτικο εγγραφο

Κατά την ηλεκτρονική σύσταση ΑΕ στο ΓΕΜΗ, η ΑΕ ιδρύεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο αποτελεί το καταστατικό εταιρείας. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, προαπαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

οργανα εταιρειασ

Προβλέπονται τρία βασικά όργανα που απαρτίζουν την ανώνυμη εταιρεία:
1.Γενική Συνέλευση 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Ελεγκτές

διαρκεια ανωνυμησ εταιρειασ

Η διάρκεια της Ανώνυμης Εταιρείας καθορίζεται στο καταστατικό έγγραφο ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΕ.

κεφαλαιο ανωνυμησ εταιρειασ

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ΑΕ ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Το αρχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του.

Οι κατηγορίες μετόχων και τα δικαιώματα προτίμησης καθορίζονται στο καταστατικό έγγραφο.

εκδιδιμενοι τιτλοι ανωνυμησ εταιρειασ

Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:
α) μετοχές,
β) ομολογίες,
γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),
δ) ιδρυτικούς τίτλους,
ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από τον νόμο.

λυση και εκκαθαριση ανωνυμησ εταιρειασ

Η εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας γίνεται με τους εξής τρόπους:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, ή
ε) με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ιδρυση εταιρειασ online

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ίδρυση εταιρείας online ανά νομική μορφή. Αναλαμβάνουμε την ίδρυση εταιρείας - ΓΕΜΗ έναρξη επιχείρησης ηλεκτρονικά καθώς και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση

Οι διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας χρειάζεται να ξεκινούν με προνοητικότητα, προσαρμογή των επιθυμητών όρων των εταίρων και στη συνέχεια τη σύνταξη σχεδίου για το καταστατικό εταιρείας.

ηλεκτρονικη συσταση οε

Δικηγόροι ειδικευμένοι στην ηλεκτρονική σύσταση οε (ομόρρυθμης εταιρείας) αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας καθώς και τη μελέτη και σύνταξη καταστατικού επιχείρησης.

ηλεκτρονικη συσταση ικε

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου και με μεγάλη εμπειρία, την ίδρυση εταιρείας ΙΚΕ, από την ηλεκτρονική σύσταση ΙΚΕ, τη χορήγηση αριθμού ΓΕΜΗ και ΑΦΜ μέχρι και την ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Όσο πιό άμεσα δραστηριοποιηθούμε
για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας,
τόσο πιό βέβαιη η επιτυχία.

Είμαστε στη διάθεση σας για να εξετάσουμε την υπόθεσή σας.